1.0 Bevestiging van uw boeking

Een boekingsaanvraag kan per email gedaan worden. U ontvangt vervolgens per email een automatische ontvangstbevestiging van uw boekingsaanvraag. Martinus Verhuur stuurt daarna per email een boekingsbevestiging met een huurovereenkomst. Na ondertekening van de huurovereenkomst door huurder en verhuurder is de boeking bevestigd en is de huurder aan de overeenkomst (verder te noemen: de boeking) gebonden.

2.0 Betaling

De huursom zoals deze in de boekingsbevestiging gepubliceerd staat, bestaat uit:
• Bruto huurbedrag;
• Schoonmaakkosten (éénmalig per boeking);
• Toeristenbelasting (per persoon, per nacht);

2.1 De betalingstermijn ziet er als volgt uit:

• Betaling van de totale huursom direct contant bij aankomst te voldoen.
Indien de verhuurder op de dag van aankomst niet in het bezit is van het totale verschuldigde bedrag, is hij/zij gerechtigd de huurder toegang tot de vakantieaccommodatie te ontzeggen, onverminderd het recht van de verhuurder op volledige betaling van de overeengekomen prijs.

3.0 Aankomst- en vertrektijd

De aankomst- en vertrektijd worden vermeld in de bevestiging. Eventuele afwijkingen van tijden worden in overleg met de huurder besproken en via email of telefonisch bevestigd. Indien zich bijzondere omstandigheden op de dag van aankomst voordoen (bijv. een onverwachte storing), behoudt Martinus Verhuur het recht de aankomsttijd te verplaatsen. De huurder wordt hier zo spoedig mogelijk en bij voorkeur telefonisch over geïnformeerd op het telefoonnummer dat is doorgegeven aan Martinus Verhuur.

4.0 Annulering/wijziging door de huurder

Eventuele annuleringen van, of wijzigingen in, de overeenkomst, kunnen alleen op verzoek van de huurder zelf en in overleg met Martinus Verhuur plaatsvinden. Martinus Verhuur heeft het recht een wijziging te weigeren en/of een berekening te maken van meer/minderkosten.

4.1 Annulering

Wij raden u aan zich te verzekeren tegen annulering. U kunt een annuleringsverzekering afsluiten bij uw reisverzekering. Annulering dient per email aan Martinus Verhuur te worden doorgegeven. Na ontvangst van de annulering zendt Martinus Verhuur een annuleringsbevestiging naar u toe.

Bij annulering betaald de huurder €25,- administratiekosten en een vergoeding aan de verhuurder. Deze bedraagt:
• tot de 42e dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 15% van de reissom;
• vanaf de 42e dag tot de 28e dag vóór de vertrekdag: 35% van de reissom;
• vanaf de 28e dag tot de 21e dag vóór de vertrekdag: 40% van de reissom;
• vanaf de 21e dag tot de 14e dag vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
• vanaf de 14e dag tot de 5e dag vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
• vanaf de 5e dag tot de vertrekdag: 90% van de reissom;
• op de vertrekdag of later: de volledige reissom.

Schoonmaakkosten en toeristenbelasting zijn bij annulering niet verschuldigd, tenzij tijdens het verblijf wordt geannuleerd. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van de administratiekosten, indien de plaats door een derde op voordracht van de huurder en met schriftelijke instemming van de verhuurder, wordt gereserveerd voor dezelfde periode of een gedeelte daarvan.

4.2 Gebruik door derden

Gebruik door derden van de vakantieaccommodatie is slechts toegestaan, indien de verhuurder daarvoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

4.3 Voortijdig vertrek van de huurder

De huurder is de volledige prijs voor de overeengekomen huurperiode verschuldigd.

4.4 Annulering van de boeking door Martinus Verhuur

Martinus Verhuur kan de boeking zonder gevolgen annuleren. Annuleren door correctie van fouten in de berekening van de reisgelden of van andere fouten is toegestaan. Dit dient zo spoedig mogelijk doch binnen 1 week na bevestiging van de aanvaarding te geschieden onder opgaaf van reden.

Martinus Verhuur kan de boeking door onvoorziene omstandigheden met onmiddellijke ingang opzeggen indien zich omstandigheden voordoen waardoor de gehuurde vakantieaccommodatie niet beschikbaar is. Deze omstandigheden kunnen zijn: verkoop van de accommodatie en het onbewoonbaar zijn van de accommodatie.

Indien Martinus Verhuur de accommodatie niet kan leveren ten gevolge van omstandigheden die hem niet kunnen worden toegerekend is Martinus Verhuur gerechtigd om de boeking te annuleren. De huurder heeft geen recht op enige vergoeding van kosten of schade.

4.5 Annulering van de boeking door Martinus Verhuur als de huurder verzaakt

Martinus Verhuur is gerechtigd om de boeking schriftelijk of per e-mail direct te ontbinden en onverwijlde ontruiming van de accommodatie te eisen, als de huurder zijn zorgplicht voor de accommodatie ernstig verzaakt, als hij meer of andere personen en/of dieren in de accommodatie onderbrengt dan toegestaan volgens de overeenkomst, of als hij schade toebrengt aan de accommodatie, als hij voor overlast zorgt, of anderszins zijn verplichtingen als goede huurder niet nakomt. In dergelijke gevallen heeft de gast geen recht op restitutie van (een deel van) de huursom, en is de huurder gehouden de schade te vergoeden die de verhuurder lijdt ten gevolge van het handelen of nalaten van de huurder.

5.0 Aansprakelijkheid / klachten / schade

1. De huurder is volledig aansprakelijk voor alle verlies en/of schade die tijdens de huurperiode van de accommodatie ontstaan aan de accommodatie, het inventaris en alle zaken die tot gehuurde accommodatie behoren als gevolg van het verblijf, voor zover het gaat om schade die aan de huurder, de medehuurder(s) en /of derde(n) kan worden toegerekend. Wij raden u dan ook aan bij aankomst de accommodatie en het inventaris goed te inspecteren op gebreken of tekortkomingen. Indien u schade of gebreken constateert meldt u dit dan direct aan ons.

2. Martinus Verhuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van ongevallen, verlies, diefstal of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard dan ook, tijdens of ten gevolge van het verblijf in de accommodatie. Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor evt. (geluids) overlast van aangelegen accommodaties, bouw -, renovatiewerkzaamheden etc. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid bij het uitvallen of buiten werking stellen van technische apparatuur, nutsvoorzieningen en/of het niet deels functioneren van internet.

3. Als u een klacht hebt over de vakantieaccommodatie vragen wij u deze direct aan ons kenbaar te maken. U kunt hiervoor bellen tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Martinus Verhuur zal uw klacht serieus nemen en zal proberen deze naar tevredenheid op te lossen.

5.1 Geschillenregeling

Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te nemen.